Uvjeti kupnje

U RH se slijedeće poreze poreze plaća na stjecanje ili isporuke nekretnina.1.1 Porez na promet nekretnina — obračunava se i plaća na stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća PDV

Svako stjecanje nekretnina u Republici Hrvatskoj se smatra prometom nekretnina. Porez na promet nekretnina plaća se od 01.01.2017.g. po stopi od 4%

Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine u Republici Hrvatskoj kad se na takvo stjecanje ne plaća PDV. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja.

Porezni obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine – kupac. ili 1.2 Porez na dodanu vrijednost (PDV) — obračunavaju i plaćaju porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a kad isporučuju, daruju, ili na neki drugi naćin prenose građevinska zemljišta i građevine, ili dijelove građevina (i zemljišta na kojima su izgrađene), ako su te građevine i njihovi dijelovi nastanjeni ili korišteni manje od 2 godine.

PDV na isporuke nekretnina plaća se po stopi od 25%.2. Porez na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina — obračunava se i plaća:

a) ako fizička osoba nekretninu otuđuje unutar 3 godine od dana njezine nabave

b) ako fizička osoba proda, zamjeni, ili obavi neki drugi oporezivi prijenos vlasništva nad više od 3 nekretnine iste vrste u razdoblju od 5 godina od dana njihove nabave.

c) kad se u razdoblju od 5 godina od dana nabave darovatelja proda, zamjeni, ili obavi neki drugi oporezivi prijenos vlasništva nad više od 3 darovane nekretnine iste vrste.

Otuđenje nekretnine je prodaja, zamjena i drugi oblik prijenosa vlasništva nekretnine.

Predujam poreza na dohodak na zaradu ostvarenu od prodaje nekretnina plaća se prema rješenju Porezne uprave.

Plaća se prema stopi od 25%3. Prirez porezu na dohodak — obračunava se i plaća ako je u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta obveznika poreza na dohodak prirez porezu na dohodak propisan gradskom ili općinskom odlukom.